ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА АЛЕН МАК


Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0013-C01 по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ и сключен договор №Д22000621ВН/09.06.2022 год. и №Д22000622ВН/09.06.2022 год.с Община Варна, Ален мак мед оод предоставя две нови услуги на територията на гр.Варна „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ и “ Център за грижа на лица с различни форми на деменция.“

Управител: Анна Делева

Телефон за връзка: 0876 522 722


Ален Мак Мед ООД, в качеството си на изпълнител по Проект № BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020Очаквайте скоро новия ни уебсайт – с обновена информация.