Услуга по осигуряване на храна за потребители на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ на територията на община Варна по обособени позиции


ОБЩИНА ВАРНА
ЕИК
000093442

Услуга по осигуряване на храна за потребители на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“  на територията на община Варна по обособени позиции
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
83 250.00
17.06.2022
27.06.2022

 Описание на предмета на процедурата: 
Услуга по осигуряване на храна за потребители на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“  на територията на община Варна, както следва:
-	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 
„Услуга по осигуряване на храна за потребители на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“
За не повече от 40 (четиридесет) потребители на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна за период от 12 месеца с включени по 1 основно хранене /обяд/ и/или 1 и/или 2 междинни закуски на адрес 	гр. Варна, район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“№7 в работните дни на месеца;
-	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
„Услуга по осигуряване на храна за потребители в  „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ на територията на община Варна“
За 15 (петнадесет) потребители на резидентната услуга „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ за период от 12 месеца с включени 3 основни хранения и 2 междинни закуски на адрес  гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, бул. „Константин Фружин“ през всеки календарен ден.
Услугата се осъществява в рамките на проект № BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с
увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Цялата документация е достъпна на следния адрес:
линк към документацията


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.