Обявление – ХИГИЕНИСТ – 1 щатна бройка


О Б Я В Л Е Н И Е

Ален Мак Мед ООД, в качеството си на изпълненител по Проект № BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 набира кандидати за длъжността ХИГИЕНИСТ – 1 щатна бройкапри следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква.
 • Ще се счита за предимство:
 • Да имат практически опит в работа с лица с увреждания.
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:

Длъжността е свързана с хигиенизиране и подържане на чистотата на територията в „Центъра за подкрепа на лица различни форми на деменция”. Пряко ангажиран да поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи. Подпомага обслужването на лицата с деменция  – помощ при хранене.

 1. Преки задължения:
 • Поддържа необходимата хигиена в сградата и двора в работните дни от месеца, в рамките на 8 часа на ден;
 • Ежедневно почиства от прах и замърсяване обзавеждането в работните, в битови, в сервизни помещения и общите части към тях – врати, прозорци, дворни места. Поддържа ги в добро състояние според климатичните условия. Почистване на техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация;
 • Следи за наличието на петна и наслагания по стени, под, таван, обзавеждане и оборудване, като осъществява своевременното им отстраняване, без да бъдат засегнати почистваните повърхности;
 • Почиства и дезинфекцира два пъти дневно – сутрин и вечер, а при необходимост и по-често санитарните помещения и следи за непрекъснатото наличие на необходимите консумативи в тях. Прави влажна дезинфекция на вратите на тоалетните, мивките и батериите;
 • След приключване на работната смяна проверява всички помещения за забравени включени електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
 • Почиства от прах и замърсяване и техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация;
 • При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на персонала и ползвателите на социалните услуги;
 • Съхранява на недостъпно за потребители място хигиенните материали, дезинфекционните средства и инструменти;
 • Води рапортна тетрадка на обекта, която се води всекидневно.

Място на работа: : „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и/или „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Ален Мак Мед ООД alenmak.eu .В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 5 (пет) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Ален Мак Мед ООД www.alenmak.eu .

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец).
 • Автобиография (по образец).
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж – трудова книжка, осигурителна книжка и др.
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в р-н „ПРИМОРСКИ”, ул.”ЯНКО СЛАВЧЕВ” №36, в срок до 17,30 ч. на 23.06.2022 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 750 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 2. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на на Ален Мак Мед ООД www.alenmak.eu .
 3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Ален Мак Мед ООД се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За допълнителна информация:

Лице за контакт: Анна Делева – Ръководител Център, тел.0876522722


Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020.