Обявление – здравни асистенти – 4 щатни бройки


О Б Я В Л Е Н И Е

Ален Мак Мед ООД, в качеството си на изпълнител по Проект № BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

набира кандидати за длъжността здравни асистенти – 4 щатни бройкипри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква.
 • Ще се счита за предимство:
 • Да имат практически опит в работа с лица с деменция;
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:

Длъжността е свързана с поддържане на личната хигиена на потребителите на територията на „Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция “. Пряко ангажиран да поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи. Подпомага обслужването на лицата с деменция – помощ при хранене и поддържане на лична хигиена; подпомага работата на медицинския персонал и на специалистите в центъра.

 1. Преки задължения:
 • Почиства ежедневно работните, битови, сервизни помещения и общите части към тях, включително врати, прозорци и дворни места. Поддържа ги в добро състояние според климатичните условия.
 • Отговаря за изхвърлянето на отпадъците до съответните места за събирането им, като спазва правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци – биологични, битови;
 • Обслужва изцяло трудноподвижните лица, които не могат сами да се обслужват. Сервира и отсервира храната на потребителите в часовете за хранене; Подменя спалното бельо на леглата след освобождаването им;
 • Ежедневно почиства, измива и дезинфекцира тоалетните и следи непрекъснато за наличие на необходимите консумативи в тях. Прави влажна дезинфекция на вратите на тоалетните, мивките и батериите;
 • Всеки месец почиства прозорците, както и поставените щори на прозорците, поддържа ги в естетичен вид;
 • Ежедневно поддържа хигиената на прилежащия към Центъра и двор; Води рапортна тетрадка.

Място на работа: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и/или „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“.

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Ален Мак Мед ООД alenmak.eu . В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 5 (пет) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Ален Мак Мед ООД www.alenmak.eu .

 1. Необходими документи за участие:
 • Автобиография (по образец).
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж – трудова книжка, осигурителна книжка и др.
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в р-н „ПРИМОРСКИ”, ул.”ЯНКО СЛАВЧЕВ” №36, в срок до 17,30 ч. на 23.06.2022 г. или на официалния сайт на Ален Мак Мед ООД www.alenmak.eu , включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – сумирано изчисляване на работното време.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 800 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 2. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на Ален Мак Мед ООД www.alenmak.eu .
 3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Ален Мак Мед ООД се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За допълнителна информация:

Лице за контакт: Анна Делева – Ръководител Център, тел.0876522722


Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020.